အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ

ဤဝက်ဘ်ဆိုက် www.dawn.com.mm ကို အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို သင် လက်ခံသဘောတူရမည် ဖြစ်သည်။ . Early Dawn Microfinance Company Limited (DAWN) အနေဖြင့် ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက် မှာ သတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြချက် အတွက်သာ သီးသန့်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းအချက်အလက်များ၊ စာပိုဒ်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းများနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အခြားသတင်းအချက်အလက်များ စသည်တို့ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချခြင်းများကို မပြုလုပ်ရပါ။
DAWN အနေဖြင့် ဤဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာနှင့် ဖော်ပြထားသော ဖော်ပြချက်များကို လိုအပ်ပါက အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Scroll to Top